Light
Dark
Pay your bill

Wi-Fi பொதிகள்

all you want

பின்கட்டண Wi-Fi பெறுவழி

ஏற்கனவே அகலப்பட்டை வாடிக்கையாளர்களாக இருப்பவர்கள் தமது வசதிகளைப் பயன்படுத்தி எந்தவொரு ஸ்ரீலரெ Wi-Fi hotspots மூலமாகவும் இணையத்தை பெறலாம். Wi-Fi வசதியுள்ள எந்தவொரு சாதனம் மூலமாகவும் Wi-Fi இன் அடுத்த பரிணாமத்தின் அனுபவத்தைப் பெறலாம்.

எவ்வாறு பயன்படுத்துவது